99re国产精品视频全免费

99re国产精品视频全免费

<目录>卷三\禽兽鱼虫禁忌并治第二十四掘地深三尺,取其下土三升,以水五升,煮数沸,澄清汁,饮一升即愈。美酒醯,即人家所制社醋,即镇江红醋是也。

马食鼠屎则腹胀,是鼠能制马也,故中马肝毒,以此解之。 厥者必冒,冒家欲解,必大汗出者,阴阳乍离,故厥而冒,及阴阳复通,汗乃大出而解也。

熟读习玩,揣摩日久,自能洞悉其妙。夫病酒黄疸,必小便不利,其候心中热,足下热,是其证也。

其证唇口干燥,故知之。近世惟事切巧,不事望神,大失古圣先贤之旨。

遶脐痛苦,发则「自」〔白〕汗出,手足厥冷,〔其脉沉紧者,〕大乌头煎主之。发上属火,须下属水,皮毛属金,眉横属木,属土之毫,腋阴脐腹。

淋家,湿热蓄于膀胱之病也。<篇名>妇人杂病脉证并治第二十二妇人之病,因虚、积冷、结气,为诸经水断绝,至有历年,血寒积结胞门。

Leave a Reply